Streda, 20. september, 2017 | Meniny má Ľuboslav(a)
Pridajte si svoje mesto

V Prievidzi a Handlovej ocenili najlepších žiakov

Úspešným dievčatám a chlapcom blahoželali aj primátori Katarína Macháčková a Rudolf Podoba.

Najlepší žiaci sa dočkali ocenenia.(Zdroj: MSÚ PRIEVIDZA)

PRIEVIDZA/HANDLOVÁ. Ešte pred záverom školského roka tradične ocenili najlepších žiakov aj v dvoch najväčších mestách okresu - v Prievidzi a Handlovej.

PRIEVIDZA

Najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 2013/2014 ocenila primátorka Katarína Macháčková.

ziaci_pd_r6155.jpg

Najlepších prievidzských žiakov prijala primátorka Katarína Macháčková. Foto: MSÚ PRIEVIDZA

Základná škola, Ul. Pavla Dobšinského

1.Lea Mátychová, žiačka 1.A,

je veľmi šikovná, ctižiadostivá a hlavne zodpovedná. S radosťou sa zapája do všetkých školských a mimoškolských aktivít. Krásne maľuje a píše básničky. S jej literárnym dielkom - básňou Moja flautička a ja získala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole – škola v Európe. Žiačku do súťaže pripravila pani učiteľka Mgr. Iveta Michalíková.

2. Gabriela Ficová, žiačka 8.A,

pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Peniaškovej sa už od 6. ročníka aktívne zapája do biologických súťaží. Je víťazkou okresného kola biologickej olympiády v kategórii C a v krajskom kole obsadila 3. miesto. V prírodovednej súťaži Poznaj a chráň obsadila 2. miesto a školu úspešne reprezentovala aj v krajskom kole.

Základná škola, Ulica energetikov

3. Alena Štorcelová, žiačka 6.B,

je žiačkou s výborným prospechom a vzorným správaním. Aktívne a ochotne sa zúčastňuje všetkých školských podujatí a súťaží. Je úspešnou riešiteľkou krajského kola geografickej olympiády a v súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec získala za svoj výkon Cenu starostky obce Uhrovec. Do súťaží žiačku pripravovali pani učiteľky : Mgr. Alena Štorcelová a Mgr. Zoja Kozáková.

4. Stanislav Kračmer, žiak 6.B,

patrí medzi talentovaných žiakov školy. Je víťazom krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“, na ktorú ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Alena Šimočková. Aktívne sa zapája aj do speváckych a dramatických súťaží, nechýba však ani na žiadnej športovej či vedomostnej súťaži.

5. Simona Barcíková, žiačka 8.B,

dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V medzinárodnej matematickej súťaži Klokan dosiahla 100-percentnú úspešnosť a obsadila 1. miesto. Svoj matematický talent rozvíja pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Dorogi. Vo voľnom čase sa venuje hre na klavíri, tancuje v tanečnej skupine Fantastik a priam umelecky dokáže vyzdobiť tortu.

Základná škola, Malonecpalská ulica

6. Jakub Krajč, žiak 7.A,

dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Jeho zatiaľ najväčším úspechom je 3. miesto v slovenskom finálovom kole celoeurópskej Matematickej olympiády Pangea pre žiakov základných a stredných škôl. Školu reprezentoval aj v geografickej a dejepisnej olympiáde, kde bol úspešným riešiteľom. Jakub sa rád zapája aj do ďalších aktivít školy, výborne sa učí a má vzorné správanie. Na matematickú olympiádu ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Anna Lukačovičová.

Základná škola, Mariánska ulica

7. – 8. Matej Mazúr, žiak 5.A, Jakub Mazúr, žiak 7.A

- programu vzdelávania intelektovo nadaných detí, pravidelne reprezentujú školu a mesto vo viacerých súťažiach a podujatiach spojených s robotickou tematikou. Svojej záľube sa venujú aj v záujmovom útvare Stavanie robotov z Lega. V medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov - Trenčiansky robotický deň v kategórii Stavebnice - projekt Ľudské telo získali 2. miesto, a tiež v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov Istrobot 2014 v kategórii Voľná jazda obsadili 4. miesto. Bratov Mazúrovcov do súťaží pripravuje pani učiteľka Mgr. Viera Jacková.

9. Dario Mikuš, žiak 5.A

- programu vzdelávania intelektovo nadaných detí, je to nadaný chlapec so zmyslom pre presnosť, efektívnosť a pracovitosť. Intenzívne sa zaujíma o programovanie, pracuje v záujmovom útvare Programujeme s Baltíkom. Je víťazom celoslovenského kola Medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie v kategória B. Programovaniu sa venuje pod vedením pani riaditeľky školy Mgr. Ľudmily Peticovej.

10. Ján Šimo, žiak 5.B,

je svedomitý a usilovný, dosahuje výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Medzi jeho záľuby patrí programovanie, ktorému sa venuje aj v rámci školského záujmového útvaru Programujeme s Baltíkom. V celoslovenskom kole Medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie v kategórii B získal 3. miesto. Do súťaže ho pripravovala pani riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Peticová.

11. Juraj Šuňal, žiak 6.B,

v škole dosahuje vynikajúce výsledky, patrí medzi najšikovnejších žiakov triedy. Aktívne sa zapája do recitačných súťaží, každý úspech ho povzbudí do ďalšej práce. V celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička získal 2. miesto. Umeleckému prednesu sa venuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Běhounkovej.

12. Lenka Baranovičová, žiačka 8.A

- programu vzdelávania intelektovo nadaných detí, je aktívna a ctižiadostivá, mimoriadne tvorivá v jazykovej oblasti. Píše básne, texty k piesňam a rôzne poviedky. Jej najväčšie úspechy sú:´2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B, 4. miesto v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku v kategórii C, 3. miesto v celoslovenskej súťaži v tvorbe literárnych prác Medziriadky v kategórii poézia a čestné uznanie v kategórii próza, 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Literárna Senica v kategórii poézia a v kategórii prózy tak isto 2. miesto. Lenku do súťaží pripravovali pani učiteľky Mgr. Anna Kocúriková a Mgr. Janka Běhounková.

13. Pavol Beňadik, žiak 8.A,

je usilovný, cieľavedomý žiak, ktorý sa zapája do mnohých vedomostných súťaží a olympiád. Získal: 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B, 4. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii F, 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže v programovaní BALTIE 2014 v kategórii C. Pavla do súťaží pripravovali pani učiteľky: Mgr. Eva Struhárová, Mgr. Katarína Oberfrancová a Mgr. Ľudmila Peticová.

Základná škola, Rastislavova ulica

14. Patrik Prístupný, žiak 7.A triedy

s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, je skromný a má silný vzťah k technike a prírodovedným predmetom. V krajskom kole technickej olympiády v kategórii B obsadil 3. miesto. Do tejto súťaže ho pripravil pán učiteľ Mgr. Jozef Spišiak.

15. – 16. Damián Jalakša a Roman Lenčeš, žiaci 8.A triedy

s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, dosiahli pod vedením pána učiteľa Mgr. Jozefa Spišiaka vynikajúce úspechy v technických súťažiach. Sú víťazi nielen krajského kola, ale aj celoslovenského kola technickej olympiády. Títo dvaja talentovaní žiaci sa tiež zúčastnili súťaže organizovanej v rámci projektu podpory profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie. Chlapci reprezentovali školu a mesto v dvoch celoštátnych kolách - Damián Jalakša sa umiestnil na krásnom 2. mieste a Roman Lenčeš na 4. mieste. Obaja dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

17. Michal Mjartan, žiak 8.A triedy

s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, má záľubu v štúdiu histórie, už od šiesteho ročníka je každoročne úspešným riešiteľom dejepisnej olympiády. V tomto školskom roku vybojoval v krajskom kole dejepisnej olympiády prvé miesto a v celoštátnom kole v Bratislave sa stal úspešným riešiteľom - obsadil siedme miesto. Michal je výborným žiakom, dlhodobo úspešne reprezentuje školu. Do dejepisnej olympiády ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Ľubica Schutová.

18. Igor Hoppan, žiak 9.A triedy

s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, je každoročne úspešným riešiteľom matematickej a geografickej olympiády, víťazom okresného kola Pytagoriády, no najväčšie úspechy dosahuje v šachových turnajoch. V tomto školskom roku získal 3. miesto v krajskom kole šachového turnaja v Trenčíne a kvalifikoval sa do celoslovenského kola, kde vybojoval dvanáste miesto. Igor spolu s Michaelou Kevickou, žiačkou 9.B a Miroslavom Mikuškom, žiakom 6.A tvorí úspešné družstvo šachistov. Na majstrovstvách trenčianskeho kraja obsadili 3. miesto. Mladým šachistom sa venuje pán učiteľ Mgr. Peter Tomášik.

Základná škola, Ulica Sama Chalupku

19. Sofia Olšovská, žiačka 7.B,

dosahuje vynikajúce študijné výsledky , zodpovedne si plní svoje školské povinnosti, čím je dobrým príkladom pre ostatných spolužiakov. Pod vedením pani učiteľky Jaroslavy Andrašíkovej získala v krajskom kole olympiády francúzskeho jazyka v kategórii 1A 3. miesto. Sofia sa aktívne zapája aj do mimoškolských podujatí, vo voľnom čase sa venuje tancu.

20. Patrícia Záhumenská, žiačka 9.B,

počas celej dochádzky do základnej školy prospieva s vyznamenaním. Je bystrá, šikovná, zároveň však skromná a milá, čo oceňujú nielen učitelia, ale aj spolužiaci. V krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B obsadila 3. miesto. Do súťaže ju pripravila pani učiteľka Jaroslava Andrašíková.

Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

21. Nicolas Heredia, žiak 2.B,

je spoluautorom víťazných kolektívnych prác v rámci celoslovenského kola súťaže Európa v škole – škola v Európe a v medzinárodnej výtvarnej súťaži s ekologickými námetmi získal 1. miesto. Výtvarných súťaží sa zúčastňuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Homolovej.

22. Karin Čičáková, žiačka 2.B,

je spoluautorkou víťazných kolektívnych prác v rámci celoslovenského kola súťaže Európa v škole – škola v Európe. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Dúha získala v kategórii mladších žiakov 2. miesto. Karin do súťaže pripravila pani učiteľka Mgr. Homolová.

23. Ella Ťapajnová, žiačka 3.A,

vyniká v prednese prózy, pre každého poslucháča je zážitkom počuť ju recitovať. V krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín svojím prednesom prózy vybojovala 2. miesto. Recitácii sa venuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Martincovej.

24. Daniel Jergič, žiak 4.B,

je úspešný riešiteľ matematických a informatických súťaží, 1. miesto získal v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole – škola v Európe v kategórii multimediálne práce. Do súťaže ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Martincová.

25. Valentína Harcegová, žiačka 5.A,

sa aktívne zapája do výtvarných súťaží. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Kelemenovej získala 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Desať rokov môjho života v EÚ. Jej záľubou je okrem maľovania aj spev a tanec.

26. Dária Zubovská, žiačka 6.A,

je všestranne nadaná, svoj výtvarný a hudobný talent si rozvíja štúdiom v základnej umeleckej škole. V tomto školskom roku získala pod vedením pani učiteľky Mgr. Kelemenovej 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Desať rokov môjho života v EÚ.

27. Adrián Kočiš, žiak 8.A,

získal čestné uznanie v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Európa v škole – škola v Európe. Reprezentuje školu aj v rôznych športových súťažiach, dlhoročne dosahuje veľmi dobré študijné výsledky. Do súťaže ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Kelemenová.

28. Tomáš Vlčko, žiak 8.B,

jeho najväčšou záľubou je história a geografia, každoročne sa zapája do viacerých predmetových olympiád. V tomto školskom roku získal v krajskom kole dejepisnej olympiády výborné 3. miesto. Do súťaže Tomáša pripravila pani zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Kocková.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

29.Viktória Granecová, žiačka 7. ročníka,

sólový spev študuje v triede pani učiteľky Kataríny Šotnárovej, svoj talent prezentuje na rôznych kultúrnych podujatiach. Školu a mesto úspešne reprezentuje v súťažiach v speve klasickej aj populárnej piesne na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Viktória je víťazkou celoslovenskej vokálnej súťažnej prehliadky Stančekova Prievidza, celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Bojnická perla, festivalu detských spevákov populárnej piesne Studnička, detskej speváckej súťaže Jesienka.

30. Anna Bártová, žiačka 1.ročníka druhého stupňa,

sólový spev študuje v triede pani učiteľky Jany Pernišovej, často vystupuje na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach organizovaných školou, kultúrnymi inštitúciami či mestom. Anička získala prvé miesto na festivale spevákov populárnej piesne Krištáľová váza, v celoslovenskej súťaži v speve populárnej piesne ValentFest, v súťaži v speve populárnej piesne Bojnická perla a zároveň je aj laureátkou tejto speváckej súťaže. Tiež sa pýši titulom Malokarpatský slávik 16. ročníka súťaže spevákov populárnej piesne.

HANDLOVÁ

Primátor Handlovej Rudolf Podoba ocenil handlovských žiakov za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2013/2014

Pri výbere žiakov na ocenenie boli zohľadnené: vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, výrazné úspechy v riešení predmetových olympiádach, súťažiach, reprezentácia školy a mesta.

ziaci_ha_r385.jpg

Primátor Handlovej Rudolf Podoba s najúspešnejšími žiakmi. Foto: MSÚ HANDLOVÁ

Filip Daubner - žiak 9. A triedy Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Filip vyniká pozitívnym prístupom k plneniu školských povinností, vzorným správaním, výbornou dochádzkou a veľkou ochotou podať pomocnú ruku spolužiakom. Svoje technické zručnosti využíva pri práci s modernými informačno-komunikačnými technológiami a často pomáha pri technickom zabezpečení školských akadémií. Školu a mesto reprezentoval v súťažiach a olympiádach. V školskom roku 2013/2014 bol úspešným riešiteľom okresného kola chemickej olympiády a získal 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Expert.

Viktória Marková - žiačka 5. C triedy, Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Viktorka zodpovedne plní školské povinnosti, má vzornú dochádzku do školy a ochotne sa zapája do aktivít organizovaných školou. Školu a mesto reprezentuje v kultúrnych i športových podujatiach a súťažiach. Umiestnila sa na 2. mieste v školskom kole geografickej olympiády a 3. mieste v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. V recitačnej súťaži Šaliansky Maťko v školskom roku 2013/2014 získala 1. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole.

Marián Zeman - žiak 6.C triedy, Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Je vzorom múdreho a úspešného, ale aj srdečného a usmievavého žiaka. Ochotne pomáha v triednických prácach, účinkuje v programoch školských akadémií. Jeden z jeho najobľúbenejších predmetov je matematika o čom svedčia aj jeho každoročne dosiahnuté úspechy. V školskom roku 2013/2014 získal 1. miesto v okresnom kole matematickej Pytagoriády a bol vynikajúcim riešiteľom súťaže Matematický klokan. Ďalším dosiahnutým úspechom je 3. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka.

Jakub Cibula - žiak 8.C triedy, Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Jakuba spolužiaci najčastejšie charakterizujú slovami: športovec, usilovný, bojovník, húževnatý, ale aj ušomraný a vtipný. Práve tieto črty sa podpísali pod jeho úspechy. Okrem výborných vzdelávacích výsledkov vyniká hlavne v športe. Zapojil sa takmer do všetkých športových disciplín v rámci Handlovských športových hier a ako člen družstva v gymnastickom štvorboji prispel k získaniu 2. miesta. Jeho najväčším úspechom bola účasť v okresnom kole ľahkej atletiky, keď dobehol do cieľa ako prvý v behu na 1000 m a v tejto disciplíne sa v krajskom kole umiestnil na 6. mieste.

Pavol Príbojszkí - žiak 9. B triedy, Základnej školy, Morovnianska cesta, Handlová

Pavol je kamarátsky a v kolektíve obľúbený. Ocenenie získava za veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky na vyučovaní a za reprezentovanie školy v športových súťažiach vo volejbale a v hádzanej. Výrazne sa zaslúžil o postup školy do okresného kola týchto súťaží. Pavol je taktiež dlhoročným plavcom, ktorý reprezentoval Plavecký klub Handlová, školu a mesto v rámci oblastných pretekov ako aj v klubových súťažiach v rámci Slovenska.

Denis Knižka - žiak 8. A triedy, Základnej školy, Morovnianska cesta, Handlová

Adam je v vtipný, aktívny a v kolektíve obľúbený. Školu reprezentoval v športových súťažiach. Je to vynikajúci športovec vo futbale, so svojim tímom vybojoval 1. miesto v Chrenovci-Brusne a zaslúžil sa o postup na okresné kolo vo floorbale, hádzanej a volejbale. Taktiež je vynikajúcim atlétom s veľkým potenciálom. Dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky na vyučovaní.

Karin Gazdíková - žiačka 8. A triedy, Základnej školy, Morovnianska cesta, Handlová

Karin je ctižiadostivá, priateľská, zodpovedná. Ocenenie získava za reprezentovanie školy v športových súťažiach - za 1. miesto v gymnastickom štvorboji na Handlovských športových hrách. Karin aktívne pristupuje k svojim povinnostiam v športovej príprave – gymnastike a pomáha trénerke gymnastiky pri práci s gymnastickou mládežou.

Tamara Pazderová - žiačka 6.A triedy Základnej školy, Školská, Handlová

Tamara dosahuje mimoriadne dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentuje školu v rôznych súťažiach. Získala 2.miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v próze, bola členkou víťazného družstva žiakov v súťaži „Poznaj a chráň“ a členka družstva v prírodovednom kvíze pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré obsadilo 2.miesto. V športových súťažiach vo vybíjanej obsadilo jej družstvo v okresnom kole 2.miesto, vo florbale 4.miesto a v gymnastike 2.miesto v rámci Handlovských športových hier. Tamara je veľmi aktívna v mimoškolskej činnosti, je ochotná pomôcť a vždy poradiť.

Marek Rybárik - žiak 9.A triedy, Základnej školy, Školská, Handlová

Marek dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Školu a mesto reprezentuje vo vedomostných súťažiach – olympiádach. V tomto školskom roku bol úspešným riešiteľom v okresnom aj v krajskom kole chemickej olympiády.

Lukáš Urbanič - žiak 9.B triedy, Základnej školy, Školská, Handlová

Lukáš reprezentoval školu v športových súťažiach v obvodných, v okresných a regionálnych kolách vo futbale, volejbale, v hádzanej, v atletike, bedmintone, basketbale, plávaní a stolnom tenise. Je vždy ochotný a nápomocný pri organizovaní športových podujatí, aktívne sa zapájal aj ako futbalový rozhodca na Mikroregionálnom turnaji, Coca cola cupe a futbalovom turnaji pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Má pozitívny vzťah k športu a povinnostiam, veselú, zodpovednú a nekonfliktnú povahu.

Mária Cicková - žiačka 9. ročníka, Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Majka získava ocenenie za vzorné správanie, vzorné plnenie si školských povinností a výbornú dochádzku. Svoju školu reprezentovala v súťažiach zameraných na manuálne zručnosti a tvorivosť - vyšívanie, aranžovanie kvetov, súťaž Novácky šikula. V týchto súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach.

Adam Letko – žiak 8. ročníka, Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Adamko chodí do školy rád a má výbornú dochádzku. Na vyučovanie sa denne starostlivo pripravuje a preto má aj výborný prospech. Všetky stanovené pravidlá dodržiava, má bezchybné správanie. Je vzorným žiakom a vzorom pre všetkých ostatných spolužiakov.

Peter Macko – žiak 9. ročníka, Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Peťko je usilovný žiak. Aktívne sa zapája do všetkých školských aktivít a podujatí, na ktoré sa už vopred teší a pripravuje. Má vzornú dochádzku. Pri príprave na vyučovanie využíva rôzne zdroje a informáciami často prekvapí nielen spolužiakov, ale aj pani učiteľky.

Dária Paľovová - žiačka triedy príma osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu, Handlová

Dária dosahuje výborné výsledky a reprezentuje nielen školu, ale i mesto v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnila sa okresného kola v prednese povestí Šaliansky Maťko, reprezentovala školu v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a na súťaži Kráľ čitateľov získala 1. miesto. Taktiež sa zapojila do recitačnej súťaže Vansovej Lomnička a literárnej súťaže 90 slov pre knižnicu, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti 90-teho výročia založenia Mestskej knižnice Handlová.

Daren Ďuriš - žiak triedy kvarta osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu, Handlová

Daren je žiakom s vynikajúcimi výsledkami a zapája sa aj do rôznych mimoškolských aktivít. Úspešne reprezentoval školu vo vedomostných súťažiach - olympiádach z anglického jazyka, dejepisu a chémie. Taktiež sa zapája do prírodovedných a športových súťaží: „Poznaj a chráň“ , „Deň Zeme“ a Handlovských športových hier vo volejbale. Aktívne sa zapája do činností Základnej umeleckej školy v Handlovej, účinkoval v hudobno-dramatickom spracovaní klasickej rozprávky Pinocchio.

Soňa Wollnerová - žiačka triedy kvarta osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu, Handlová

Soňa dosahuje počas celého študijného obdobia vynikajúce výsledky. V školskom roku 2013/2014 reprezentovala školu na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, ako aj v športových súťažiach, ktoré organizuje Mesto na Handlovských športových hrách, kde vo volejbale získala 2. miesto. Okrem toho sa aktívne zapája do projektu „Recyklohry – baterky na správnom mieste“, kde motivuje svojich spolužiakov k zberu bateriek a elektrospotrebičov.

Adriana Homolová - žiačka 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová

v hudobnom odbore v predmete sólový spev. Už ako žiačka nižších ročníkov sa aktívne zapájala do prezentácie ZUŠ a vystupovala pri rôznych príležitostiach na výchovných a triednych koncertoch a kultúrno-spoločenských podujatiach. Prvé úspešné skúsenosti začala zbierať na festivaloch a súťažiach v minulom školskom roku. V tomto školskom roku sa jej podarilo získať popredné umiestnenia v Celoslovenskej speváckej súťaži Pink song, získala Zlaté pásmo v kategórii 2.B, Strieborné pásmo v kategórii 2.A. V celoslovenskej súťaži v speve populárnych piesni Kremnické laso v silnej konkurencii obsadila krásne II. miesto.

Laura Minichová – žiačka 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia Základnej umeleckej školy Poštová 58, Handlová v hudobnom odbore v predmete sólový spev.

Laura v tomto školskom roku absolvovala viacero vystúpení v dramaticko-hudobnom predstavení PINOCCHIO, ktoré získalo ocenenie Tvorivý čin roka 2013. Úspešne reprezentovala Základnú umeleckú školu a mesto aj ako sólová speváčka. Medzi jej tohtoročné najväčšie úspechy patrí Zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži Bojnická perla 2014 a II. miesto v celoslovenskej súťažnej prehliadke v speve populárnych piesni Malokarpatský slávik. Laura patrí medzi najaktívnejších žiakov základnej umeleckej školy. Ocenenie získala aj v minulom školskom roku, čo je dôkazom jej talentu a zodpovedného a aktívneho prístupu k umeleckému vzdelaniu.

Sarah Molotová - žiačka Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano

Sarah je tanečnicou juniorskej vekovej kategórie. Tancu sa venuje už piaty školský rok. Medzi jej obľúbené tanečné štýly patrí disko dance (dejns) a hip-hop. Je veľkým vzorom menších tanečníkov, pretože je priebojná, talentovaná a veľmi obľúbená v kolektíve. Pravidelne sa zúčastňuje workshopov so známymi a uznávanými lektormi európskeho formátu. Tento školský rok sa jej podarilo so svojou tanečnou skupinou získať mnoho tanečných úspechov na Slovensku aj v Českej Republike. Najväčší úspech zaznamenali na Nomináciách na Majstrovstvách Európy, kde zvíťazili na zlatej priečke a zároveň postúpili na Majstrovstvá Európy do Rumunska, kde bude spolu so svojimi spolutanečníkmi reprezentovať našu školu a mesto.


  1. Po návšteve azylového domu je nezvestný. Polícia hľadá Pavla z Prievidze (+FOTO) 4 141
  2. Trénerovi prišli gratulovať všetci malí basketbalisti. Za „trest“ budú behať (+FOTO) 2 115
  3. V kauze týrania exposlancom národnej rady vypovedala svedkyňa 931
  4. Tragédia na prievidzskom letisku. Pilot zrejme nezvládol manéver 466
  5. Zrážku s vlakom v Prievidzi muž neprežil. Vlaky meškali 353
  6. Rozvoj hornej Nitry po útlme baníctva by mali zabezpečiť viaceré opatrenia 340
  7. O predsednícky post v kraji zabojujú aj Prievidžania 304
  8. Policajti si posvietia na prievidzských vodičov. Vieme kedy 265
  9. Banské múzeum má novú expozícu 244
  10. Mestská liga: Výsledky, strelci gólov a aktuálne tabuľky 142

Najčítanejšie správy

Prievidza

Po návšteve azylového domu je nezvestný. Polícia hľadá Pavla z Prievidze (+FOTO)

Hľadaná osoba je pozbavená svojprávnosti. Má pri sebe vypnutý mobilný telefón.

Trénerovi prišli gratulovať všetci malí basketbalisti. Za „trest“ budú behať (+FOTO)

Basketbalový kouč Ján Beránek cez víkend povedal svoje áno priateľke Aničke. Svadba však nebola obyčajná, v dresoch mu prišli gratulovať všetci jeho zverenci.

V kauze týrania exposlancom národnej rady vypovedala svedkyňa

Súd s exposlancom pokračoval. Vypovedala svedkyňa a čítali sa i zvyšné listinné dôkazy.

Tragédia na prievidzskom letisku. Pilot zrejme nezvládol manéver

Tragédia sa stala pred zrakmi divákov počas ukážky pilotáže. Lietadlo typu Z-37C3, nazývané i 'Čmeliak' sa počas manévru zrútilo.

Zrážku s vlakom v Prievidzi muž neprežil. Vlaky meškali

Nehoda zapríčinila meškanie viacerých vlakov.

Blízke regióny

Radovan sa rútil Trenčínom. Do pôrodnice mu doprovod robila polícia

Policajti z Trenčína uplynulý utorok spozorovali auto, ktorého vodič sa rútil po Bratislavskej ulici v Trenčíne a nebezpečne predbiehal ostatné autá.

Martinčania v hurikáne Irma: Do rána sme sa modlili, aby sme prežili toto peklo

​​​​​​​Mladý pár v noci prebrala ohromná sila vetra. Lomcovala so zadebnenými oknami, všetko vŕzgalo, triaslo sa, vonku bolo počuť buchot. Vlny na mori vraj dosahovali výšku sedem metrov a rozbíjali sa až hlboko v bielom piesku. Takto si Martinčania spomínajú na strašný hurikán v Dominikánskej republike.

V Jedľovinách buďte opatrní, niekto tam na chodníku nastražil kruté pasce

​​​​​​​Počas prechádzok v obľúbenej martinskej lokalite Jedľoviny si treba dávať pozor. Nejaký bezcitný človek tam schované v zemi poukladal pasce z ostrých klincov priamo na chodník. Ak na ne stúpite, môžete sa vážne zraniť. Či sú nástrahy určené bežcom, cyklistom, motorkárom a aký mal dotyčný na to dôvod, úplne jasné nie je.

Po návšteve azylového domu je nezvestný. Polícia hľadá Pavla z Prievidze (+FOTO)

Hľadaná osoba je pozbavená svojprávnosti. Má pri sebe vypnutý mobilný telefón.

Trénerovi prišli gratulovať všetci malí basketbalisti. Za „trest“ budú behať (+FOTO)

Basketbalový kouč Ján Beránek cez víkend povedal svoje áno priateľke Aničke. Svadba však nebola obyčajná, v dresoch mu prišli gratulovať všetci jeho zverenci.

Všetky správy

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

Developer, ktorý mal vlani dokončiť rekonštrukciu hlavnej stanice, výpoveď nájmu pozemkov spochybňuje.

Udavačská aplikácia EEI možno porušuje zákon

Či je problémová, o tom sa môže rozhodnúť iba v konaní o ochrane osobných údajov.

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Petra Sagana čakajú už ôsme majstrovstvá sveta. Pozrite, ako sa mu darilo na tých predchádzajúcich.

Poučný rok. Sagan už vie, že prvý, koho sa budú chcieť zbaviť, je on

V tomto roku sa majstrovi sveta nepodarilo priblížiť k vlaňajšej úspešnej sezóne.

Dlhodobé vzťahy ničia záujem o sex. U žien skôr než u mužov

Správanie v intímnej oblasti ovplyvňuje aj viera v stereotypné predstavy.

Kam vyraziť